ระเบียบนักเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  อาหารกลางวัน
  อัตราค่าโดยสาร

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62


ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1/1 23
17
40
อนุบาลปีที่ 1/2
23
17
40
อนุบาลปีที่ 1/3
27
13
40
อนุบาลปีที่ 2/1
17
23
40
อนุบาลปีที่ 2/2
22
18
40
อนุบาลปีที่ 2/3
23
17
40
อนุบาลปีที่ 2/4
18
18
36
อนุบาลปีที่ 2/5
22
13
35
อนุบาลปีที่ 3/1
23
15
38
อนุบาลปีที่ 3/2
15
23
38
อนุบาลปีที่ 3/3
19
18
37
อนุบาลปีที่ 3/4
11
11
22
อนุบาลปีที่ 3/5 23 16 39
อนุบาลปีที่ 3/6 20 14 34
รวมระดับอนุบาล
286
233
519

 

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 20 30 50
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 29 21 50
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 23 27 50
ประถมศึกษาปีที่ 1/4 32 18 50
ประถมศึกษาปีที่ 1/5 28 22 50
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 24 26 50
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 26 24 50
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 27 23 50
ประถมศึกษาปีที่ 2/4 19 30 49
ประถมศึกษาปีที่ 2/5 24 26 50
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 18 31 49
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 20 28 48
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 24 23 47
ประถมศึกษาปีที่ 3/4 24 23 47
ประถมศึกษาปีที่ 3/5 22 19 41
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 26 22 48
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 29 19 48
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 18 27 45
ประถมศึกษาปีที่ 4/4 22 15 37
ประถมศึกษาปีที่ 4/5 22 17 39
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 19 25 44
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 19 26 45
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 24 15 39
ประถมศึกษาปีที่ 5/4 19 23 42
ประถมศึกษาปีที่ 5/5 17 25 42
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 20 23 43
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 19 24 43
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 17 25 42
ประถมศึกษาปีที่ 6/4 26 20 46
ประถมศึกษาปีที่ 6/5 23 18 41
รวมระดับประถมศึกษา
320
928
1,894

 

ระดับ
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
286
233
519
ประถมศึกษา
680
695
1,375
รวมนักเรียนทั้งสิ้น
966
928
1,894

 

       
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-334437, 086-459-1923 โทรสาร 042-334439 e-mal : holy_kw@yahoo.com