ระเบียบนักเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  อาหารกลางวัน
  อัตราค่าโดยสาร

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  2541  โดยพระคุณเจ้ายอด  พิมพิสาร  เป็นผู้รับมอบลงนาม
และได้มีซิสเตอร์สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ให้มาดูแลวัดนักบุญอันนาซึ่งในบริเวณนี้มีเนื้อที่ 5 ไร่  3 งานต่อมาได้สร้างบ้านสำหรับเป็นที่พักให้กับคณะซิสเตอร์
และคณะซิสเตอร์ได้มีความเห็นว่า  บริเวณชั้นล่างของบ้านพัก มีพื้นที่เหมาะสำหรับเปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งได้ขออนุญาต จากกรมประชาสงเคราะห์ ปี พ.ศ. 2538 ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2539 ได้เปิดรับเลี้ยงเด็ก ประมาณกลางเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2539  เปิดรับครั้งแรกมีเด็ก เข้ามาเรียน จำนวน  13  คน  และมีเด็กเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ประมาณ  43  คน  จึงได้ขอขยายชั้นเรียนเพิ่มเป็นระดับชั้นอนุบาลเพื่อรองรับเด็กจากสถานรับเลี้ยงเด็กอันนาเนอสเซอรี่ ในปี  พ.ศ. 2541 และเป็นความต้องการของผู้ปกครองที่จะให้เปิดสอน ระดับก่อนประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 • พ.ศ. 2540  ได้ดำเนินการขออนุญาตเปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา 1-3  ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2541
  และดำเนินการจัดการสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง จำนวน 8 ห้องเรียน ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องธุรการ 1 ห้อง


 • พ.ศ. 2541  เปิดรับนักเรียนในเขตกุมภวาปีและใกล้เคียง  ระดับชั้นอนุบาล  1 และอนุบาล 2
  มีจำนวน นักเรียน 120 คน มีครู 4 คน และได้แบ่งชั้นอนุบาล 1 เป็น 2 ห้อง อนุบาล 2 เป็น 1 ห้อง


 • พ.ศ. 2542  นักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 152 คน และมีครูเพิ่มเป็น 5 คน

 • พ.ศ. 2543 นักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 170 คน ครู 6 คน และมีพี่เลี้ยง 5 คน

 • พ.ศ. 2544 นักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 180 คน ครู 6 คน พี่เลี้ยง 5 คน

 • พ.ศ. 2545  มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงได้ขยายชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาซึ่งได้รับนักเรียนในระดับ    
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง มีนักเรียนทั้งสิ้น 238 คน ครู 10 คน พี่เลี้ยง 5 คน


 • พ.ศ. 2546  ได้สร้างอาคารใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง และขอขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมปี่ที่ 4 (ช่วงชั้นที่ 2)  มีนักเรียนเพิ่มขึ้น 448 คน ครู 17 คน พี่เลี้ยง 6  คน

 • พ.ศ. 2547 ทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียน 715 คน ครู 24 คน พี่เลี้ยง 10 คน 

 • พ.ศ. 2548  ทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน 938 คน ครู 31 คน พี่เลี้ยง 13 คน
     
 • พ.ศ. 2549  ต่อเติมบริเวณบ้านพักซิสเตอร์ให้เป็นห้องเรียนของนักเรียนเนอสเซอรี่ จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องดนตรีไทย จำนวน 1 ห้อง และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน มีการจัดสวนหย่อมปูบล็อกตัวหนอน บริเวณสนามฟุตบอล เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และปรับปรุงห้องครัวให้เหมาะสม สะดวก ในการประกอบอาหาร และมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,027 คน ครู 30 คน พี่เลี้ยง 15 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ – การเงิน 3 คน 

 • พ.ศ. 2550  ต่อเติมอาคารอันนามารีย์ บริเวณชั้นล่างให้เป็นห้องเรียนเพิ่มอีก 3 ห้องเรียน และได้ขออนุญาต สร้างอาคารหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้น เพื่อขยายชั้นเรียนและรองรับนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป ในปีการศึกษา 2550 นี้ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 1,116 คน จำนวนครู 31 คน พี่เลี้ยง 15 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ – การเงิน 3 คน

 • พ.ศ. 2551 เมื่อโรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ที่ผ่านมา  ในปีการศึกษานี้ ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้อาคารเรียนซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้น และดำเนินการปรับปรุงห้องประกอบการต่างๆ อาทิเช่น ห้องศูนย์การเรียนรู้ ห้องนาฏศิลป์ ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ โดยจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 55 เครื่อง และในปีการศึกษา 2551 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,187 คน จำนวนครู 34 คน พี่เลี้ยง 19 คน

 • พ.ศ.  2552 โรงเรียนได้ขออนุญาตขยายความจุเพิ่มจากเดิมเป็น ระดับอนุบาล 1 – 3 ระดับละ 4 ห้องเรียน รวมเป็น 12 ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระดับละ 4 ห้องเรียน รวมเป็น 24 ห้องเรียน  รวมทุกระดับชั้น มีจำนวน 36 ห้องเรียน และรวมความจุนักเรียนทั้งโรงเรียนไม่เกิน 1,680 คน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,194 คน    จำนวนครู 44 คน พี่เลี้ยง 22 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ - การเงิน 3 คน  
 • พ.ศ.  2553 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับการรับรองให้เป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,244 คน จำนวนครู 45 คน พี่เลี้ยง 22 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ - การเงิน 3 คน 
     
 • พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้ก่อสร้างห้องศูนย์สื่อและห้องศูนย์การเรียนรู้ระดับอนุบาล มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,260 คน จำนวนครู 46 คน พี่เลี้ยง 22 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ - การเงิน 3 คน

 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้ก่อสร้างศาลาประชาคมอาเซียนให้นักเรียนได้ศึกษา ศาลาพักผ่อนเพื่อเป็นที่รับรองสำหรับ ผู้ปกครอง ปรับปรุงสวนสมุนไพรให้ใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,424 คน จำนวนครู 48 คน พี่เลี้ยง 22 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ - การเงิน 3 คน

 • พ.ศ. 2556  โรงเรียนได้มีโครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งเป็นอาคารเรียน 5 ชั้น และปรับเปลี่ยนจาก สวนสมุนไพรให้เป็นสวนวรรณคดี มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,538 คน จำนวนครู 49 คน พี่เลี้ยง 22 คน  เจ้าหน้าที่ ธุรการ - การเงิน  3  คน

 • พ.ศ. 2557  โรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน โดยการทำป้ายหน้าโรงเรียนใหม่  และทาสีรั้วโรงเรียนใหม่ ให้สวยงามขึ้น มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,597 คน จำนวนครู 48 คน พี่เลี้ยง 22 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ - การเงิน 3 คน

 

 

       
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-334437, 086-459-1923 โทรสาร 042-334439 e-mal : holy_kw@yahoo.com