ระเบียบนักเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  อาหารกลางวัน
  อัตราค่าโดยสาร

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2564 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น มีคุณธรรมและทักษะชีวิตที่ดี

 

ปรัชญา

“  ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้คู่คุณธรรม  ”

 

คติพจน์

“  ซื่อสัตย์ในคุณธรรม  เข้มแข็งในหน้าที่  ”

 

อัตลักษณ์

“  คิด อ่าน เขียนคล่อง นำร่องคุณธรรม  ”

นิยามของอัตลักษณ์โรงเรียน

การดำเนินงานของโรงเรียน มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด การอ่าน และการเขียน ฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีสุนทรียภาพ ในด้านที่ตนเองสนใจ ตลอดจนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการคิด อ่าน เขียน  นอกจากนี้ โรงเรียนยังส่งเสริมด้านความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ด้วยการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ให้ผู้เรียน มีความซื่อสัตย์  ประหยัด มีวินัย และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีสุขภาพกายและจิตที่ดี

 

เอกลักษณ์

“ ความรู้  คู่คุณธรรม  ”

นิยามของเอกลักษณ์โรงเรียน

ความรู้  หมายถึง  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี  มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนมี ความรู้  ความสามารถในการคิด อ่าน เขียน และการเสริมทักษะเพิ่มเติมในวิชาภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

คุณธรรม หมายถึง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี เป็นโรงเรียนคาทอลิก ในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี  มีนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์  ประหยัด มีวินัย รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

       
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-334437, 086-459-1923 โทรสาร 042-334439 e-mal : holy_kw@yahoo.com