ระเบียบนักเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  อาหารกลางวัน
  อัตราค่าโดยสาร

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาทหลวงเปโตร วินัย แสนงาม
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

 
 ซิสเตอร์รัชนี สิมมาลี
ผู้จัดการ

ซิสเตอร์อารี โชคอรุณ
ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์ณัฐฐพร ถาวร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 
       
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-334437, 086-459-1923 โทรสาร 042-334439 e-mal : holy_kw@yahoo.com