ระเบียบนักเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  อาหารกลางวัน
  อัตราค่าโดยสาร

 
  

 

 

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

สอบปลายภาคเรียน ที่ 2/62 ทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 62

กิจกรรมบัณฑิตน้อย วันที่ 2 มีนาคม 62 

 


* * กิจกรรมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
* *

 
     
 

 
     
 
กิจกรรม เดือน ก.พ. 62
4-8 ก.พ.
สอบอ่านระดับประถม
11-15 ก.พ.
สอบอ่านระดับอนุบาล
20 ก.พ. ทดสอบหลังเรียน
22 ก.พ. ถ่ายรูปบัณฑิตน้อย (วันซ้อม)
25-28 ก.พ. สอบปลายภาคทุกระดับชั้น
2 มี.ค. บัณฑิตน้อย
   มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
  มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
  มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
  มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
  มหาไถ่ศึกษาเลย
  มหาไถ่ศึกษาท่าบม
  มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
  อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
  มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
  อนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง

       
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-334437, 086-459-1923 โทรสาร 042-334439 e-mal : holy_kw@yahoo.com